Ochrana ekonomických zájmů

Pojmem ochrana ekonomických zájmů představuje zejména vypracování bezpečnostní prognózy a bezpečnostního plánu, a to buď komplexního (celý komplex zajištění ochrany bezpečnosti a dalších bezpečnostních zájmů firmy), nebo dílčího (určitý výsek komplexu ochrany bezpečnostních zájmů podnikatelského subjektu).

Cíle a strategie ekonomické ochrany podniku

Ochrana hmotného majetku ( movitého i nemovitého)

 • ochrana objektů
 • ochrana prostorů
 • ochrana výrobních či jiných zařízení, pracovních pomůcek a potřeb
 • ochrana materiálu a polotovarů před rozkrádáním
 • ochrana hotových výrobků
 • kontrolní systém

Ochrana nehmotného majetku

 • ochrana obchodních informací
 • ochrana provozně výrobních informací
 • ochrana celkového know-how firmy
 • ochrana vynálezů a výzkumu
 • ochrana informací o koncepčním rozvoji
 • ochrana personálních informací
 • ochrana patentových a vynálezeckých práv
 • kontrolní systémy

Ochrana osob

 • majitelů podniku a jejich rodinných příslušníků
 • ochrana osob patřících k vedení podniku
 • ochrana zaměstnanců
 • ochrana návštěvníků podniku

Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti podniku

 • pořádková služba uvnitř objektů podniku
 • režimová opatření uvnitř objektů podniku
 • vyhledávání latentní kriminality směřující proti ekonomickým zájmům podniku

Ochrana bezporuchovosti provozu podnikatelských aktivit podniku

 • elektronické sledování bezporuchovosti provozu
 • sledování bezporuchovosti firemními detektivy
 • vyhledávání latentní protiprávní činnosti směřující k záměrnému narušování technologických postupů v provozu či směřujících k vyvolání poruch či havárií
 • odhalování příčin a poruch firemními detektivy